VII. valná hromada

Dne 4.2. 2017, tedy dle tradice první sobotu po čínském Novém roce, konala v prostorách na Senovážném náměstí 23 již VII. valná hromada Komory TČM. Zúčastnilo se jí celkem 20 členů Komory.

Po přivítání všech účastníků bylo přistoupeno k volbě orgánů VH: Předsedy VH a zapisovatele.
Jako předseda byl zvolen Mgr. Miroslav Krutina
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 1

Zapisovatelkou byla zvolena Jaroslava Machálková
Pro: 20
Proti: 0
Zdržel se: 0

Poté všichni přítomní počtem všech 20 hlasů odsouhlasili program valné hromady.

Další naplánovaná hlasování (ohl. změny Stanov KTČM) byla z programu vyřazena vzhledem k nízkému počtu přítomných praktiků, z tohoto důvodu nebyla valná hromada usnášeníschopná.

Za nepřítomnou předsedkyni Sekce pro hospodaření přednesl Mgr. M. Krutina zprávu o hospodaření za rok 2016. Při této příležitosti poděkoval společnosti Pragon za sponzorský dar ve výši 30 000,- Kč.

Hospodaření za rok 2016:

Příjmy: 109 550,- Kč
Výdaje: 137 809,- Kč

Stav účtu k 31.12.2015 byl 204 189,- Kč
Stav účtu k 31.12.2016 je 175 930,- Kč

Oproti loňskému roku zaznamenala KTČM minus 28 259,- Kč

Členská základna k 31.12.2016

Praktik: 50
Kandidát: 8
Student: 90
Přítel: 5

Poté se slova ujal prezident Komory MUDr. Jiří Bílek a pohovořil o poslání a smyslu fungování Komory o její historii od založení dodnes. Připomněl, že KTČM vznikla z důvodu potřeby sdružit lidi zabývající se TČM, praktiky, studenty a další příznivce a společně se snažit vybudovat TČM ve společnosti jméno a legislativní postavení, které si bezesporu zaslouží. Přes veškerou snahu a počáteční ambice se v průběhu času ukázalo, že nejde vše tak, jak bychom si představovali a potřebovali. Zákony KTČM měnit nemůže, to je v kompetenci Parlamentu. Členové představenstva KTČM se snaží navazovat kontakty na Ministerstvech apod., zástupci Ministerstva zdravotnictví byli např. jako hosté na III. valné hromadě, která se konala v roce 2013. Byl také odeslán Otevřený dopis Zdravotnickým výborům Parlamentu a Senátu, jakož i všem poslancům a senátorům z těchto výborů. Znění dopisu je zveřejněno na webu Komory TČM.

V roce 2014 zaznamenala Komora TČM větší zájem ze strany médií o tradiční čínskou medicínu oproti minulosti. Prezident KTČM se stal členem představenstva v ETCMA (Evropská asociace Komor TČM), jejíž je KTČM členem.
V loňském roce jsem byla Komora TČM účastna konference v rámci státní návštěvy Číny, jako zástupce zde byl Mgr. M. Krutina. Ukázalo se tak, že KTČM je již brána jako oficiální partner se vším respektem. Na podzim se také konala výstava tradiční čínské medicíny na Staroměstské radnici, kde měla KTČM také svou prezentaci.

Poté učinil prezident Komory TČM MUDr. Jiří Bílek oficiální prohlášení ve smyslu, že na příští volební období již do funkce kandidovat nebude a vyzval přítomné, aby se zamysleli nad vhodným kandidátem, jímž může být i nelékař, kterého by bylo možné na příští volební období navrhnout.

Poté se slova ujal předseda Sekce pro právo a lobbing Mgr. M. Krutina pohovořil o právních aspektech. Zdůraznil, že KTČM se snaží vystupovat jako seriózní a stabilní partner. Připomněl snahu o lobbing, který musí být z naší strany veden seriózně a neagresivně. Připomněl také, že KTČM by měla stále posilovat a rozvíjet podporu svých členů, a to jak právně tak i odborně.

Příští valná hromada v roce 2018  bude volební, kdy se bude volit nejen prezident, ale i celé nové představenstvo Komory TČM. Zároveň bude nutné zrevidovat a transformovat Stanovy KTČM ve smyslu, že prezident bude moci ve funkci setrvat maximálně dvě volební období.

Poté vystoupili se svými příspěvky členové představenstva a zazněly návrhy na rozšíření aktivit KTČM, jako například realizace Knihovny studií, kde by praktici (především ti s akademickým titulem) publikovali své studie. Dále se nadneslo téma regionálních setkávání členů Komory, které by nemuselo být jen oficiální, a také zazněla výzva pro všechny členy, aby zapojili své možnosti a kontakty v rámci fundraisingu a snažili se získat sponzory a podporovatele KTČM.

Na závěr bylo připomenuto, že příští Valná hromada bude zásadní a důležitou akcí, na níž by se měli členové sejít v co největším počtu. Konat se bude opět podle tradice – první sobotu po čínském Novém roce.

Po společném obědě byla valná hromada oficiálně ukončena.