VI. valná hromada

V Praze na Senovážném náměstí se dne 13.2016, konala již VI. valná hromada Komory TČM.  I letos taky byla zachována tradice, kdy se VH koná první sobotu po čínském novém roce, který letos vstoupil do znamení opice.

Na VH se z celé republiky sjelo celkem 28 účastníků a jako čestný host byl přivítán senátor Senátu Parlamentu ČR a předseda Zdravotního výboru Senátu Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

Po přivítání a zahájení VH, kterého se ujal prezident KTČM MUDr. Jiří Bílek byla VH oficiálně zahájena. Úvodního slovo poté předal čestnému hostu, senátorovi Prof. MUDr. Janu Žaloudíkovi, CSc. Ten ve svém krátkém projevu vyzdvihl přínos tradiční čínské medicíny a jejich metod a vyjádřil jí všestrannou podporu, jakou může z pozice své funkce zajistit.

Poté se již přistoupilo k samotnému programu VH. Jako první bod proběhla volba předsedy a zapisovatele VH.

Předsedou VH byl stejně jako v předešlých letech zvolen Mgr. Miroslav Krutina.
Hlasování:
Pro: 27
Proti: 0
Zdržel se: 1

Zapisovatelkou byla všemi 28 hlasy zvolena Jaroslava Machálková.

Jako další bod byl odhlasován program VH.

Hlasování:
Pro: 28
Proti: 0
Zdržel se:0

Prezident KTČM poté přednesl výroční zprávu a seznámil přítomné s činností KTČM a jejího představenstva v uplynulém roce.  Ten začal loňskou volební valnou hromadou, v níž bylo zvoleno nové představenstvo. V březnu jsme pak byli hostitelem valné hromady ETCMA, která se konala v Praze.
V rámci spolupráce s Česko- čínskou kulturní společností mělo několik členů KTČM možnost odcestovat na několikatýdenní, plně hrazenou stáž do Číny. Reportáž z této stáže mohli posléze zájemci vidět na říjnovém setkání, které se konalo v Praze.
V průběhu celého roku pokračovala práce KTČM s médii, proběhly např. rozhovory prezidenta KTČM MUDr. J. Bílka v České televizi, DVTV, Českém rozhlase, dále rozhovory do tištěných médií, člen představenstva MUDr. Jozef Lucký byl hostem Hyde Parku na ČT 24.

V průběhu roku vyšly dvě čísla časopisu Ženšen, z nichž podzimní bylo u příležitosti VH opět v omezeném nákladu vytištěno.

Poděkování pak prezident vyjádřil společnosti PRAGON, která poskytla KTČM sponzorský dar ve výši 50 000,- Kč.

Ke dni konání valné hromady bylo také nasbírání celkem 2 447 přímých podpisů pod petici KTČM a 933 pod její elektronickou on line verzi.

Stav členské základny k 13.2016

Členů celkem: 147
Praktik: 50
Kandidát: 8
Student: 84
Přítel: 5

Zdeňka Batíková, předsedkyně Sekce pro hospodaření, přednesla poté Zprávu o hospodaření.

Stav k 31.12.2015:
Příjmy celkem: 253 550,- Kč
Náklady celkem: 179 537,- Kč
Hospodářský výnos celkem: 74 013,- Kč

Podrobný rozpis je dispozici v kanceláři Komory ve Vyšehradské ul. 27, Praha 2.

Poté proběhlo hlasování o schválení jednání představenstva za předchozí období:

Hlasování:

Pro: 28
Proti: 0
Zdržel se: 0

Dalším hlasováním byla doplněna neobsazená funkce v představenstvu KTČM v Sekci pro fundraising. O výkon této funkce projevil zájem pan Vlastimil Otáhal, který byl posléze všemi hlasy zvolen:

Hlasování:

Pro: 27
Proti: 0
Zdržel se: 1

Odpolední část programu zahájil Mgr. Miroslav Krutina svým příspěvkem o právních aspektech současné praxe a zdůraznil, že mezi hlavními prioritami KTČM je zajistit „legislativní bezpečnost“ pro praktiky – nelékaře. Tímto směrem se jako předseda Sekce pro právo a lobbing v tomto roce zaměří.

Další částí programu byla pozvánka MUDr. Bendové na kongres do Rottenburgu a následovala zajímavá ukázka ne zcela běžných metod akupunktury, kterou prezentovala účastnice studijní stáže v Číně Ing. Jana Kozáková.

Proběhla také velmi plodná a přínosná diskuze všech přítomných s hostem VH, prof. MUDr. J. Žaloudíkem  CSc., jejímiž tématy byla především legislativa, možnosti spolupráce mezi klasickou a tradiční čínskou medicínou apod.

O příjemnou, závěrečnou tečku se v úplném závěru VH postarala skupina Kung Fu Factory.