Strategie WHO pro tradiční medicínu: 2014-2023

V prosinci loňského roku vydala WHO (Světová zdravotnická organizace) klíčový dokument, jenž představil strategii rozvoje metod tradiční a komplementátní medicíny (T&CM) v období 2014-2023. Dokument shrnuje globální růst významu T&CM, stanovuje priority dalšího rozvoje a nabádá vlády členských států k začleňování T&CM do systémů péče o zdraví. Doufáme, že i vláda ČR se připojí k mnoha zemím vyspělého světa, kde je vzdělání a praxe v oborech T&CM již intergální součástí společnosti.
 
Překlad: MUDr. Jiří Bílek
Prezident Komory TČM
 
Uvádíme zde dva úryvky z úvodu dokumentu, který má celkem 78 stran. Jeho plné znění v několika jazykových verzích je možno stáhnout na http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/ . Tištěný dokument v anglickém jazyce je k zapůjčení v kanceláři Komory TČM.
 
...
T&CM (tradiční a komplementární medicína) je důležitou a často podceňovanou součátí péče o zdraví. T&CM můžeme najít téměř ve všech zemích světa a zájem o její služby stále roste. Tradiční medicína s prověřenou kvalitou, bezpečnou praxí a účinkem přispívá k cíli zajistit všem lidem přístup k zdravotnické péči. Mnoho zemí uznává potřebu rozvoje komplexního a integrujícího přístupu k péči o zdraví, jenž umožní vládám, zdravotníkům a především těm, kdo zdravotnické služby využívají, přístup k T&CM způsobem, který je bezpečný, respektující, hospodárný a účinný. Globální strategie nahrhující vhodnou podobu integrace, regulace a dohledu je ku prospěchu těm zemím, které si přejí vytvořit aktivní 
přístup k této důležité a dynamicky rostoucí oblasti zdravotní péče.
...
Tato strategie má dva klíčové cíle: podpořit členské země ve využívání přínosu T&CM pro zdraví, zdravý životní styl a péči zaměřenou na lidi a prosadit bezpečné a efektivní využívání T&CM pomocí regulace jejích produktů, postupů a praktiků. Tyto cíle budou naplněny naplněním třech strategických úkolů: 1) vytvořením vědomostní základny a zformulováním pravidel na národní úrovni; 2) posílením bezpečnosti, kvality a účinnosti pomocí regulace a 3) podporou všeobecně dostupné zdravotnické péče se začleněním postupů T&CM a osobní péče o vlastní zdraví do národních zdravotnických systémů.
 
Jsem velmi ráda, že mohu představit Strategii WHO pro tradiční medicínu pro období 2014 - 2023. Jsem přesvedčena, že se stane cenným nástrojem pro vlády, tvůrce systémů, zdravotníky a že bude - a to především -  ku prospěchu lidem hledajícím správnou péči od správných praktiků ve správný čas.
 
Dr Margaret Chan, 
Generální ředitelka WHO
 
Strategie WHO pro tradiční medicínu: 2014-2023, str. 7, 8

 
Originál textu:

T&CM is an important and often underestimated part of health care. T&CM is found in almost every country in the world and the demand for its services is increasing. TM, of proven quality, safety, and efficacy, contributes to the goal of ensuring that all people have access to care. Many countries now recognize the need to develop a cohesive and integrative approach to health care that allows governments, health care practitioners and, most importantly, those who use health care services, to access T&CM in a safe, respectful, cost-efficient and effective manner. A global strategy to foster its appropriate integration, regulation and supervision will be useful to countries wishing to develop a proactive policy towards this important - and often vibrant and expanding - part of health care.

...

The strategy has two key goals: to support Member States in harnessing the potential contribution of T&CM to health, wellness and people centered health care and to promote the safe and effective use of T&CM through the regulation of products, practices and practitioners. These goals will be reached by implementing three strategic objectives: 1) building the knowledge base and formulating national policies; 2) strengthening safety, quality and effectiveness through regulation; and, 3) promoting universal health coverage by integrating T&CM services and self-health care into national health systems.

I am very pleased to introduce the WHO Traditional Medicine Strategy 2014- 2023. It is my conviction that it will be a valuable tool for governments, system planners and health practitioners and – most crucially – will benefit individuals seeking the right care, from the right practitioner, at the right time.

Dr Margaret Chan,
WHO, Director-General

WHO traditional medicine strategy: 2014-2023, Page 7, 8