Otevřený dopis KTČM

Ve čtvrtek 5.12. 2014 byl odeslán otevřený dopis adresovaný do Kanceláře prezidenta ČR, Úřadu vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví, školství, spravedlnosti, práce a sociálních věcí Senátu a Parlamentu.

Celé znění dopisu v tomto článku.

 

Vážený/á...

obracíme se na Vás jménem té části veřejnosti, která si přeje zachovat své právo na svobodnou volbu při předcházení a léčbě nemocí, při udržování a zkvalitňování fyzické i psychické kondicea zejména při kompenzaci negativních civilizačních vlivů na organismus i psychiku člověka. Žádáme otevření odborné diskuse a úpravu stavu, který v české společnosti již existuje, byť není v našem právním řádu nijak ukotven.

Lidé v ČR čím dál častěji vyhledávají pomoc mimo současný systém zdravotní péče, který je založen výhradně na bázi moderní biologické (západní) medicíny.  Je to velmi často ve chvílích, kdy jim západní medicína nedokáže pomoci, tj. zejména v případě chronických onemocnění, léčby s množstvím nežádoucích účinků, či v případě stavů, které sice mají klinické projevy, avšak nejsou diagnostickými metodami západní medicíny postihnutelné.  Lidé to činí i přesto, že léčba metodami komplementární a alternativní medicíny (CAM) pro ně znamená značnou investici osobní, časovou i finanční. Je zřejmé, že tento trend se netýká pouze našeho státu, nýbrž se jedná o výrazný a nepopiratelný jev viditelný ve všech zemích EU i ostatních vyspělých demokraciích západního typu.

Západní medicína je bezpochyby jeden z nejvýraznějších úspěchů naší civilizace a je namístě přiznat české medicíně, českým zdravotnickým pracovníkům, i českému zdravotnímu systému vysoké hodnocení i v rámci mezinárodního srovnání. Celosvětově se však zdravotní péče potýká s množstvím problémů, a to zejména s astronomickými náklady, jež si žádá klinická aplikace nových objevů a technologických postupů. Naproti tomu existují tradiční medicínské systémy, které vznikaly po velice dlouhou dobu a jsou ověřeny praxí. Vznikaly často v podmínkách omezených zdrojů a minimální technologické náročnosti. Jsou tudíž obecně nízkonákladové a přitom umožňují regulovanou bezpečnou praxi. Kromě nízkých nákladů vidíme v těchto léčebných postupech možnost rozšíření spektra adekvátního působení u běžných i komplikovaných stavů, možnost volby péče s minimem nežádoucích účinků a zejména pak rozšíření spektra prevence civilizačních chorob. Neoddělitelnou součástí metod CAM je totiž důraz na optimální životní styl.

Začlenit veškeré použitelné alternativní metody jako integrální součást systému západní medicíny by vyžadovalo rozsáhlý výzkum i celkovou změnu koncepce vzdělávání lékařů a nelze si představit, že by uspokojivé výsledky mohly přijít v řádu kratším než desítek let. Již existující systémy CAM lze však jako celek přijmout do praxe již nyní. Nehovoříme zde o jednotlivých léčitelích, nýbrž o tradičních, často orientálních systémech, v rámci nichž má tradiční čínská medicína (TČM) své nezastupitelné místo. Má důsledně propracované lege artis, opakovatelné měřitelné výsledky a vyučuje se v mnoha zemích jako plnohodnotný obor na vysokých školách. Byť vznikla v historicky dávné době v kulturně velmi odlišném prostředí, uplatňuje úspěšně své diagnostické i terapeutické postupy nejen v zemích asijského regionu, ale též v rozvinutých zemích západního typu (USA, Austrálie, Švýcarsko, Velká Británie, Německo, Izrael atd.), kde je významnou součástí preventivního působení primární péče i doplňkem k léčbě závažných onemocnění. Nikde v těchto uvedených zemích se nejedná o konkurenci západní medicíny, nýbrž o spolupráci odborníků s prioritním ohledem na zájem a potřeby pacientů.

I u nás existují soukromé školy, které poskytují vzdělání v oblasti TČM kvalitativně srovnatelné  se zeměmi EU, kde je praxe TČM právně více zakotvena.

Pro zajištění bezpečné a efektivní praxe TČM i ostatních metod komplementární a alternativní medicíny (CAM) je třeba vzít v úvahu, že se jedná o samostatné obory, jejichž studium vyžaduje několikaleté vzdělání na vysokoškolské úrovni a následné celoživotní postgraduální vzdělávání. Toho je možné dosáhnout jen v případě profesionálů plně se věnujících svému oboru. Uvědomujeme si, že pokud se tito profesionálové mají stát součástí systému péče o zdraví, musí mít vedle svého vlastního oboru také dostatečné vzdělání v základech západní medicíny. To proto, aby znali průnik obou oborů a dokázali bezpečně rozlišit stavy, které představují pro pacienta výrazné akutní či potenciální riziko a pro působení TČM (případně jiných oborů CAM) nejsou vhodné. Toto vnímáme, respektujeme a prosazujeme jako zásadní prioritu a předpoklad pro další jednání.

Není však účelné, aby bylo pro praxi oborů CAM vyžadováno plné magisterské vzdělání na lékařské fakultě, neboť to připravuje na výkon povolání ve zcela jiném oboru. Jedná se navíc o vzdělání nejdelší a nejdražší. Komora tradiční čínské medicíny (KTČM) má ve svém akreditačním řádu stanovené penzum vzdělání v západní medicíně v souladu se standardy Evropské asociace TČM (ETCMA). O jeho výsledné podobě v podmínkách ČR budeme rádi dále jednat na odborné úrovni.

Za ideální považujeme speciálně postavené curriculum na bakalářské úrovni vyučované na stávajících akreditovaných školách, které by připravilo praktiky TČM (a jiných oborů CAM) k bezpečnému vykonávání praxe a začlenění do stávajícího systému péče.  Tímto bychom se přiblížili modelu např. sousedního Německa, kde metody komplementární medicíny včetně TČM vykonávají praktici, kteří prošli standardním základním vzděláním v západní medicíně a poté se již věnují naplno vzdělání v oboru, který praktikují.

Naše vize začlenění a rozvoje TČM a ostatních oborů CAM je zcela v souladu se strategií WHO, jež doporučuje vládám členských států konkrétní kroky v  dokumentu týkajícího se priorit v rozvoji tradičních medicínských metod pro léta 2014 až 2023 (http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/). Ty vedou primárně k zajištění adekvátního vzdělání a dále pak prostřednictvím racionální regulace k praxi, která je pro pacienty přínosná a bezpečná.

My, Komora tradiční čínské medicíny (KTČM), jsme garantem, který je schopen veřejnosti i veřejné správě poskytnout precizní expertízu v oboru TČM. A to jak z hlediska klinické praxe, tak z hlediska metody a pravidel dobré praxe, která má dosah na výstupy výzkumné a vědecké činnosti, jež postupně staví most mezi TČM a západní medicínou. 

KTČM je řádným členem Evropské asociace TČM (ETCMA, http://www.etcma.org) a veškeré své kroky činí v souladu se standardy vyplývajícími z odborného mezinárodního konsensu. ETCMA je pak součásti skupiny EUROCAM (http://www.cam-europe.eu/), jež sdružuje nadnárodní asociace oborů CAM a koordinuje jednání s Evropskou komisí, respektive DG SANCO.

Z výše uvedeného je patrné, že naše žádost o otevření odborné diskuse, týkající se pravidel začlenění TČM (a ostatních oborů CAM) do právního řádu ČR, vychází ze současných trendů v civilizovaných zemích západního typu. Její hlavní motivací je potřeba regulace a ochrany jak pacientů, kteří vyhledávají a konzumují služby TČM, tak praktiků, kteří si na základě přesvědčení o přínosu a prospěšnosti zvolili TČM jako svou profesi. Věříme, že tato potřeba bude vzata v potaz a povede ke stavu, který pacientům nabídne širší spektrum bezpečné a prověřené péče a zároveň bude respektovat právo občanů na svobodnou volbu při rozhodování o svém vlastním zdraví. Z takového stavu bude profitovat jak občan, tak stát a jeho demokratický systém.

Na závěr dopisu připojujitext petice na podporu rozvoje tradiční čínské medicíny v České republice, pod níž jsme již získali cca 2,5 tisíce podpisů. V podpisové akci i nadále pokračujeme.

S pozdravem

MUDr. Jiří Bílek
Prezident Komory TČM

 

Příloha: text petice na podporu rozvoje tradiční čínské medicíny

 

Text petice:

My, níže podepsaní, prohlašujeme, že považujeme tradiční čínskou medicínu za obor, který je pro kvalitu našeho života všeobecně prospěšný. Žádáme, aby veškeré orgány moci zákonodárné a výkonné činily vše pro to, aby tradiční čínská medicína byla v České republice dostupná, aby bylo v tomto oboru dostupné specializované vysokoškolské a další vzdělávání, aby byla uznána profese „praktik tradiční čínské medicíny“ a abychom měli k těmto praktikům přístup při předcházení nemocem a při řešení zdravotních problémů. Z tohoto důvodu také podporujeme Komoru tradiční čínské medicíny a žádáme orgány ČR o přizvání této organizace ke spolupráci při vytváření odborného a právního rámce pro uplatnění metod tradiční čínské medicíny v ČR.