Typy členství, práva a povinnosti členů

Komora může přiznat následující typy členství:

 1. Praktik TČM
 2. Kandidát
 3. Studující
 4. Přítel TČM
 5. Čestný člen
 6. Čestný prezident

 

Práva členů

Každý člen má právo:

 • být informován o činnosti a hospodaření Komory
 • obracet se svými návrhy a podněty na orgány Komory, svobodně vyslovovat své názory, náměty a kritické připomínky ve věcech týkajících se Komory
 • účastnit se valné hromady, hlásit se o účast s předností před nečleny na akcích pořádaných Komorou
 • využívat odborné a právní podpory Komory
 • odebírat tiskoviny vydávané Komorou

Praktik TČM má dále právo:

 • hlasovat na valné hromadě komory
 • volit orgány Komory na valné hromadě a být do nich volen nebo jmenován
 • být uveden na zveřejněném seznamu Komory, např. na webových stránkách  Komory jako Praktik TČM

Kandidát má dále právo:

 • hlasovat na valné hromadě s výjimkou práva volebního
 • být uveden na zveřejněném seznamu Komory TČM v případě, že Komoře prokáže odborně vedenou supervizi

 

Povinnosti členů
 • Každý člen, s výjimkou čestných členů a čestných prezidentů je, ve stanovené výši a podílu, povinen platit členské příspěvky. (Výše členských příspěvků Studujících a Přátel TČM činí 25% a výše členských příspěvků Kandidátů činí 50% výše příspěvku předepsaného  Praktikům TČM představenstvem.)
 • Plnit řádně, včas a čestně úkoly Komorou svěřené.
 • Dodržovat stanovy Komory a jejich dodržování ostatními členy chránit, zachovávat zásady kolegiality a slušnosti ve stavu.

Odborníci jsou dále povinni:

 • Dodržovat a prosazovat profesní etiku a odborné standardy.
 • Vzdělávat se dle předpisů Komory.